Planschade

Planschade:

  • op grond van artikel 6.1 Wro
  • schade bij voor verzoeker nadelige wijziging van planologische besluiten zoals omschreven in de wet (bijvoorbeeld bestemmingsplan, beheersverordening, omgevingsvergunning)
  • tegemoetkoming in schade ingeval van inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak
  • aftrek voor normaal maatschappelijk risico.

Het begroten van de inkomensschade is de taak van De Schadeaccountant.

Inkomensschade bij planschade is vaak van permanente aard:

  • verlies van exploitatiemogelijkheden (beperking bedrijfsactiviteit door woonbestemming; verlies uitbreidingsmogelijkheden’
  • verslechtering marktpositie door aanpassingen planologische situatie (verlies klanten door wijziging wegenstructuur etc.)
  • permanente omrijschade

maar kan ook tijdelijk optreden (tijdelijke plaatsing urinoir mogelijk geworden door een vrijstelling Wro).

Wanneer planschade optreed door een planologische verslechtering op een niet in eigendom zijn perceel (indirecte planschade) is sprake van een korting van ten minste 2% van de waarde van het onroerend goed of 2% van het jaarinkomen.

Planschade verjaart na 5 jaar nadat de schadeveroorzakende planologische ontwikkeling onherroepelijk is geworden.

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: