nadeelcompensatie of planschade

De Schadeaccountant is financieel deskundige op gebied van de bestuursrechtelijke inkomensschade en winstderving.

Hij treedt op voor ondernemers en voor schadeadviescommissies. Ook treedt De Schadeaccountant op als rechtbankdeskundige bestuursrechtelijke inkomensschade. Zie bijvoorbeeld: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3819

Nadeelcompensatie (waaronder planschade):

tegemoetkoming voor geleden schade bij rechtmatig overheidshandelen

  • door langdurige werkzaamheden, wegafsluitingen, stremmingen, verlies van vergunning (nadeelcompensatie)
  • als gevolg van planologische besluitvorming zoals verlies van exploitatiemogelijkheden (planschade).

De Schadeaccountant heeft een decennialange ervaring op gebied van de bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Hij is onder meer direct betrokken geweest bij het vaststellen van het financiële onderdeel van de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

quick scan schadevergoeding voor een deskundige blik op uw situatie
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: