Vergoeding vermogensschade door wanprestatie of onrechtmatige daad

Schadevergoeding bij wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) of onrechtmatige daad

Voor vergoeding komt in aanmerking:

de gederfde winst,

het geleden verlies en

– de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van te verwachten schade
– de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade en aansprakelijkheid
– de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Het overtuigend vaststellen van de gederfde winst of het geleden verlies is de essentie van het werk als bedrijfsschadespecialist.

Een winstderving is maar zelden op de euro bepaalbaar. Objectiveer daarom de begroting van winstderving. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van

  • het budget van vóór het schademoment
  • van branchecijfers en cijfers van marktontwikkelingen
  • info bedrijfsontwikkeling van bevriende branchegenoten

en door rekening te houden met de overige, concrete omstandigheden van het geval.

Vergoed wordt niet de speculatieve winst, maar de winst die redelijkerwijs had kunnen worden verwacht, wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn voorgevallen.

Voor de omvang van de schadevergoedingsplicht wordt aansluiting gezocht met titel 1, afdeling 10  (art. 6:95-110) van boek 6 BW.

Soms wordt de schade niet vastgesteld in de hoofdprocedure maar in een afzonderlijke schadestaatprocedure .

 

 

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: