Vergoeding bedrijfsschade door wanprestatie of onrechtmatige daad

Schadevergoeding in geval van wanprestatie of onrechtmatige daad

Voor vergoeding komt in aanmerking: het geleden verlies en de gederfde winst daaronder mede te begrijpen
– de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van te verwachten schade
– de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade en aansprakelijkheid
– de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

De hoofdmoot, het vaststellen van het geleden verlies of de gederfde winst, is de essentie van het werk als bedrijfsschadespecialist. Een een winstderving is maar zelden op de euro bepaalbaar. Temeer is daarom van belang om de begroting van winstderving waar mogelijk te objectiveren. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van het budget van vóór het schademoment, van branchecijfers, cijfers van marktontwikkelingen en door rekening te houden met de overige, concrete omstandigheden van het geval.

Vergoed wordt niet een speculatieve winst, maar een winst die redelijkerwijs had kunnen worden verwacht, wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn voorgevallen.

Voor de omvang van de schadevergoedingsplicht moet aansluiting worden gezocht met titel 1, afdeling 10  (art. 6:95-110) van boek 6 BW.

Indien de schade voor de rechter wordt uitgeprocedeerd, stelt de rechter de schadevergoeding in een hoofdprocedure dan wel in een afzonderlijke schadestaatprocedure vast. Een schikking verdient uit oogpunt van tijd en kosten nogal eens de voorkeur.

De Schadeaccountant voert schadeonderzoekingen uit zowel als in de rol van partijadviseur als in de hoedanigheid van onafhankelijke, door de rechter benoemde deskundige.

In geval van wanprestatie kan gevorderd worden:

  • nakoming (plus aanvullende schadevergoeding)
  • vervangende schadevergoeding + aanvullende schadevergoeding
  • ontbinding plus aanvullende schadevergoeding.
– vertragingsschade (door te late/te trage prestatie, bij betaling geldsom: wettelijke rente).
– gevolgschade (schade als gevolg van wanprestatie in het overige vermogen).

 

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: