Quick Scan nadeelcompensatie

De door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgegeven Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen (2018) biedt een handvat waarmee verzoeken om nadeelcompensatie op een eenduidiger manier dan voorheen het geval was, kunnen worden behandeld.

Belangrijk element in de Handleiding vormt de zogenaamde ‘quick scan’ op grond waarvan – zonder dat verzoeker of overheid daarvoor al belangrijke kosten voor moet maken – een hoge mate van duidelijkheid wordt verkregen of een in te dienen verzoek om nadeelcompensatie op grond van de Handleiding kans van slagen heeft.

Wanneer de omzetderving (of kostenstijging) een bepaald minimum niet te boven gaat, is geen vergoeding op basis van deze Handleiding mogelijk. Pas wanneer uit deze quick scan blijkt dat deze drempelwaarde wordt overschreden, is het zinvol een meer uitgebreid onderzoek naar de vergoedbaarheid van nadeelcompensatie te doen.

Toepassing van de quick scan voorkomt derhalve nodeloos onderzoek en kosten, zowel aan de zijde van de ondernemer die schade lijdt, als aan de zijde van het overheidslichaam die voor vergoeding wordt aangesproken.

De Schadeaccountant, die bij de totstandkoming van deze Handleiding  betrokken is geweest, voert een dergelijke quick scan tegen geringe kosten en op korte termijn voor u uit.

Vraag via de contactpagina om een vrijblijvende prijsopgave.

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: