Wanprestatie

Wanprestatie of meer precies gezegd: ’toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’ (art. 6:74 BW).

Kernactiviteit van De Schadeaccountant, voor wat betreft het aspect bedrijfsschade maar weinig verschillend van de schadevergoeding uit onrechtmatige daad

Voorbeelden schade uit wanprestatie

  • niet deugdelijke of te late levering van goederen of bedrijfsmiddelen
  • onvolledige nakoming van contract met winstderving als gevolg
  • schade wegens ontijdige toelevering software of fouten in het script
  • gevolgschade besluitvorming door onjuist deskundigenadvies
  • schade door levering van een vervalst kunstwerk
  • schade door het niet geleverd krijgen van een overeengekomen huurgenot.

Wanprestatie is kortom een veel voorkomende oorzaak van bedrijfsmatig geleden schade, in al die gevallen waarin het leveren van een zaak of dienst geschiedt op een wijze die niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Vereisten voor wanprestatie:

  • toerekenbare tekortkoming (dus geen overmacht)
  • schade (achteruitgang in vermogenspositie de wanprestatie ‘weggedacht’)
  • causaal verband (schade is veroorzaakt door de wanprestatie)
  • schuldenaar is in verzuim (tenzij nakoming blijvend onmogelijk is).
Het werk van De Schadeaccountant is primair gericht op het vaststelling van de omvang van de geleden schade.
Voor wat betreft de omvang van de schadevergoedingsplicht wordt aansluiting gezocht met titel 1, afdeling 10  (art. 6:95-110) van boek 6 BW.
maak uw schade inzichtelijk
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: