Wat is bedrijfsschade?

Bedrijfsschade (‘zuivere vermogensschade’) is bedrijfsmatig geleden schade in de vorm van

 • gederfde winst (derving winstbijdrage resp. verlies dekking vaste kosten en netto winst)
 • geleden verlies
 • extra kosten (kosten schadebeperkende maatregelen en beredderingskosten, verlies marge door duurdere inkoop, kosten van inzet eigen uren en inzet derden)
 • minus de als gevolg van het schadevoorval bespaarde kosten.

Omdat er vaak strijd is over de aansprakelijkheid en de hoogte van de vergoeding behoren tot de bedrijfsschade ook de elementen:

 • redelijke¬†kosten ter voorkoming of beperking van schade
 • redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid
 • redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

 

Een interessante zaak waar De Schadeaccountant als partijdeskundige betrokken bij is geweest, vindt u met het aanklikken van de volgende link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:906

 

van belang bij het vaststellen van een bedrijfsschade

 • positief of negatief contractsbelang
 • normalisatie van in het verleden behaalde resultaten
 • seizoensinvloeden
 • schadebeperking en voordeelstoerekening
 • verschuiving van kosten- en opbrengstelementen rond de schadedatum
 • gerealiseerde kostenbesparingen
 • bijkomende of extra kosten als schadeverhogend element
 • noodzakelijk causaal verband tussen schadetoebrengende gebeurtenis en de gemiste winstbijdrage (omvangscausaliteit)
 • reputatieschade
 • onderscheid omzetschade en productieschade.

 

Een aardig voorbeeld van het inventief omgaan met externe bedrijfsvergelijking vinden we in

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2007:BA2662

 

waarbij De Schadeaccountant eveneens als partijdeskundige werd ingeschakeld.

 

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: