Wat is bedrijfsschade?

Art. 6:96 BW: vermogensschade (‘zuivere vermogensschade’ of ‘bedrijfsschade) omvat zowel

Hieronder wordt tevens begrepen:

 • gemaakte extra kosten (kosten schadebeperkende maatregelen en beredderingskosten, verlies marge door duurdere inkoop, kosten van inzet eigen uren en inzet derden)
 • minus de als gevolg van het schadevoorval bespaarde vaste en variabele kosten.

Omdat er vaak strijd is over de aansprakelijkheid en de hoogte van de vergoeding behoren tot de vermogensschade tevens de:

 • redelijke¬†kosten ter voorkoming of beperking van schade
 • redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid
 • redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

 

In hoofdzaak zijn er twee methoden beschikbaar om een zuivere vermogensschade vast te stellen:

– via het verlies aan winst

– via het verlies van ondernemingswaarde.

Een interessante zaak waar De Schadeaccountant als partijdeskundige betrokken bij is geweest, vindt u met het aanklikken van de volgende link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:906

 

Van belang bij het vaststellen van een bedrijfsschade
 • kan het noodzakelijk causaal verband tussen schadetoebrengende gebeurtenis en de gemiste winstbijdrage (omvangscausaliteit) worden vastgesteld dan wel aannemelijk worden gemaakt.
 • is sprake van een positief of negatief contractsbelang (behoort ook de winstderving tot de vergoedbare schade of beperkt deze zich tot de gemaakte kosten/het geleden verlies).
 • het verlies aan omzet en resultaat dient nauwkeurig te worden ingeschat, rekening houdend met:
  • eventuele normalisatie van in het verleden behaalde resultaten; eventuele toepassing van branche- en marktontwikkelingscorrecties, van gevalsvergelijking met concurrerende bedrijven
  • het seizoen; fase in de product life-cycle
  • verschuiving van kosten- en opbrengstelementen rond de schadedatum
  • in hoeverre is sprake van schadebeperking en voordeelstoerekening.

Nota bene indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, dan kan zij worden geschat (art. 6:97 BW).

Een aardig voorbeeld van de externe bedrijfsvergelijking vinden we in

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2007:BA2662

 

waarbij De Schadeaccountant eveneens als partijdeskundige werd ingeschakeld.

 

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: