onteigeningstaxatie bij bedrijfsverplaatsing of huurbeëindiging

Onteigeningstaxatie: wanneer?

Bij

  • herontwikkeling van winkellocaties
  • uitplaatsing bedrijfsmatig vastgoed voor woningbouw

op initiatief van overheid of ontwikkelaar.

In het geval de nieuwe eigenaar huurbeëindiging wenst over te gaan, heeft de winkelier recht op een volledige schadeloosstelling. Ook indien u voorgesteld wordt als eigenaar tot herplaatsing over te gaan is er aanleding tot een volledige schadeloosstelling, óók indien er geen, of nog niet, sprake is van een voorgenomen, formele, onteigening.
Een goede kapstok hiervoor bieden de taxatieregels voor schadebepaling zoals die in het onteigeningsrecht zijn ontwikkeld.

Een onteigeningstaxatie gaat uit van gehele schadeloosstelling. Alle kosten en derving van opbrengsten dienen daarbij te worden vergoed. De (minnelijk) onteigende dient in zowel vermogens- als inkomenspositie volledig schadeloos worden gesteld.

De te vergoeden schadebestanddelen:

  • vermogensschade (vergoeding voor de waarde van het onroerend goed, inventaris en bedrijfsuitrusting)
  • vergoeding gekapitaliseerde inkomensschade (extra financieringslast bij herplaatsing)
  • bijkomende kosten (aankoopkosten, kosten taxatie, hypotheek, notaris; diverse eenmalige kosten en kosten van stagnatiekosten; verhuiskosten).

Factor vergoeding inkomensschade:

  • voor de eigenaar: factor 10 x de jaarlijkse inkomensderving
  • voor de huurder: factor 7 tot 8.

Onderhandelingen

Bij de herontwikkeling van het winkel- of uitgaansgebied waarin u als eigenaar van onroerend goed een belang heeft, kunt u benaderd worden door een gemeentelijk verwerver, een plaatselijk makelaar of een projectontwikkelaar die u een voorstel doet om uw onroerende zaak te verkopen.
Soms is herontwikkeling aan de orde en in andere gevallen alleen de aankoop van uw pand.
Men kan proberen u over de streep te trekken met het aanbod van een ruime vergoeding voor de onroerend-goedwaarde van uw bedrijfspand.
Ga kritisch met dergelijke aanbiedingen om. U heeft in veel gevallen recht op veel méér dan alleen de waarde van de onroerende zaak.

is men uw bedrijf liever kwijt dan rijk?
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: