De Schadeaccountant

Adres: Oudshoornseweg 9, 2401 LA Alphen aan den Rijn, Telefoon: 0172 579 171

De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant De Schadeaccountant

Bijzondere vorm van bedrijfsschade: de nadeelcompensatie

Algemeen 

Het begrip nadeelcompensatie ziet toe op de vergoeding van onevenredige (bedrijfs)schade 

als gevolg van (rechtmatig) overheidshandelen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van schade ten 

gevolge van de aanleg of verlegging van een weg, de afsluiting van een brug, de herinrichting van 

een stationsomgeving of binnenstedelijk winkelgebied, de aanleg van een parkeergarage die met 

afsluitingen en overlast gepaard gaat enzovoorts. 

Bedrijfsschade: omzetderving + extra kosten; winstderving

De Schadeaccountant adviseert en calculeert ten behoeve van ondernemers die een beroep willen 

doen op regelingen voor nadeelcompensatie voor vergoeding van winstderving. 

Daarnaast treedt De Schadeaccountant op als onafhankelijk en objectief registeraccountant bij de 

uitvoering van verordeningen Nadeelcompensatie. Hierbij vindt benoeming plaats door een overheid, 

bijvoorbeeld op voordracht van een ondernemersorganisatie. 

In welke gevallen zijn er mogelijkheden om met succes vergoeding van bedrijfsschade te verzoeken? Een aantal praktijkvoorbeelden:

 • een restaurant ligt aan een drukke verkeersweg ligt en de weg wordt verkeersluw gemaakt,
 • een winkel ziet zijn omzet voor langere tijd dalen door de aanleg van een sneltram,
 • de manege moet kosten maken plaatsen om geluidshinder van treinverkeer tegen te gaan,
 • er vindt een herinrichting plaats van het winkelgebied met flinke overlast en omzetschade tot 
  gevolg
 • een stationsomgeving wordt nieuw ingericht met afsluitingen, wegomleggingen ergo 
  omzetschades tot gevolg
 • een exploitatievergunning wordt ingetrokken of wordt ten onrechte niet verleend.

Om welke schade gaat het?

 • derving winstbijdrage
 • extra kosten
 • in aftrek komen eventueel bespaarde kosten.

De schade kan kortdurend zijn maar ook permanente schadesituaties doen zich voor (omrijschade, 

wegvallen gelijkvloerse kruising etcetera). 

Vanzelfsprekend is het aspect van de tijdsduur van groot belang voor de omvang van de te vergoeden 

schade. 

Verordeningen nadeelcompensatie

Veel overheden stellen ten behoeve van schaderegeling een verordening nadeelcompensatie op. 

Dergelijke regelingen treft men aan bij het Rijk, bij provincies, waterschappen en gemeenten.

Geen verordening aanwezig?

Het bestaan van een verordening is niet noodzakelijk om tot schadevergoeding te komen. Er bestaat 

voor de overheid namelijk een algemene plicht tot schadevergoeding bij schade als gevolg van 

rechtmatig overheidshandelen.

Deze bepalingen leiden ertoe dat er vanuit overheidswege een vergoeding moet worden aangeboden 

indien en voor zover een burger onevenredig zwaar wordt getroffen door overheidsbesluiten met 

belangrijk nadelige gevolgen voor burger of bedrijfsleven.

Voorwaarden toekennen nadeelcompensatie

Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan voor het kunnen verkrijgen van een vergoeding 

nadeelcompensatie?

 • de schade moet het gevolg zijn van het rechtmatig overheidshandelen. Dit causale verband 

aan te tonen is niet altijd eenvoudig, echter met de juiste maatregelen is veel te bereiken.

 • indien de schade voorzienbaar is geweest op het moment dat de verzoeker zich op het 

schade-adres vestigde of op het moment dat daar uitbreidingsinvesteringen werden gepleegd, 

zal veelal sprake zijn van een aanvaard (eigen) risico. Dan wordt de schade niet, of slechts 

gedeeltelijk, vergoed. 

 • er is sprake van een ‘onevenredige’ schade. Een deel van de schade (het zogenaamd 

normaal maatschappelijk risico) blijft doorgaans voor eigen risico van de ondernemer. 

 • de schade is niet al anderszins verzekerd (bijvoorbeeld onteigening of vergoeding van 

planschade).

 • Iedere ondernemer heeft de plicht tot schadebeperking. De betekenis daarvan wordt groter 

naarmate de tijdsduur waarin schade wordt geleden, toeneemt.

Bestaande verordeningen nadeelcompensatie (niet limitatief)

In Nederland is een groot aantal nadeelcompensatieverordeningen tot stand gekomen. Via de button 

vindt u een opsomming van een aantal daarvan:

Bestaande verordeningen nadeelcompensatie (niet limitatief)